Česká asociace sester, o.s. je profesní organizací nelékařských zdravotnických pracovníků. Má celkem 69 sekcí a sekce domácí péče je jednou z nich.

Ohlédnutí do historie

Sekce domácí péče (dále jen DP) byla založena v roce 1991. Členy sekce byly nejenom sestry pracující v agenturách domácí péče, ale také sestry pracující v ordinaci praktických lékařů. Po dobu její existence se počet členů neustále zvyšoval a k 1.1.2008 má již 582 členů. Sdružuje nejen sestry zaměstnané v agenturách domácí péče, ale i manažerky a majitelky agentur domácí péče (dále jen ADP). Od této skutečnosti se také odvíjí její činnost.

Tab. č. 1 Počet členek sekce DP v letech 2000 - 2007

2000 2003 2004 2005 2006 2007
407 459 469 684 570 577

Graf č. 1 Počet členek sekce DP v letech 2000 - 2007

Graf počtu členek

Činnost sekce je zaměřena především na:

1. Rozvoj agentur DP v ČR

 • - Důležitým úkolem sekce bylo a stále je především zastupovat a hájit zájmy členů při jednáních se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví a tím napomáhat rozvoji sítě agentur domácí péče v České republice.
 • - Účast na dohodovacím řízení - členka výboru sekce DP je současně zástupkyní pro dohodovací řízení o cenách i sazebníku výkonů, pravidelně se účastní těchto jednání a podává po dohodě s předsednictvem za sekci domácí péče návrhy k cenám i ke změnám v Sazebníku výkonů. Spolupracuje také na přípravě mzdových indexů.
 • - Propagace DP - vzhledem k tomu, že domácí péče je oborem poměrně mladým, je nutná propagace jednak směrem k laické veřejnosti, ale také propagace orientovaná na odbornou zdravotnickou veřejnost. Členky předsednictva sekce se významnou měrou podílí na přednáškové činnosti pro praktické lékaře, revizní sestry a lékaře pojišťoven, nelékařské zdravotnické pracovníky, zdravotnické školy a to nejen v České republice, ale i v zahraničí, nejčastěji ve Slovenské republice, ale i Bulharsku. Miloslava Machovcová přednesla své sdělení o rozvoji domácí péče v ČR i při své pracovní cestě do Indie.

2. Celoživotní vzdělávání sester DP

 • - Organizace vzdělávacích akcí - každým rokem pořádá sekce DP čtyři až pět konferencí, z toho alespoň 2 konference dvoudenní v Břeclavi a v Novém Jičíně. Konference jsou zaměřeny na aktuální problematiku organizace a řízení agentur domácí péče, ale i na novinky v ošetřování pacientů v klinické praxi se zaměřením na specifika ošetřovatelské péče v DP. Cílem vzdělávacích akcí je přispět nejen ke vzájemnému předávání informací a výměně zkušeností, ale i ke vzájemné podpoře a sdílení dobrého pocitu z vykonané práce.
 • - Pořádání Mezinárodní konference sester domácí péče v Brně patří k významným akcím. Konferenci pořádá sekce DP ve spolupráci s NCO NZO v Brně jedenkrát za 2 roky. První konference byla uspořádaná v roce 2001 pod záštitou ministra zdravotnictví ČR a za účasti hostů z Holandska, Německa, USA, Rakouska a Slovenska a za účasti konzultanta pro zdravotnickou a ošetřovatelskou politiku při ICN ze Švýcarska. Druhá mezinárodní konference se uskutečnila i za účasti ministra zdravotnictví ČR. Pořádání mezinárodní konference se stalo tradicí a v roce 2007 se uskutečnila již v pořadí čtvrtá.
 • - Vzdělávání managerů ADP - v roce 2006 sekce DP zorganizovala 1. konferenci manažerů v malebném prostředí Beskyd na Pustevnách. Program konference byl zaměřen na oblast managementu. Velmi přínosná byla práce ve skupinách. Tématem workshopů byla týmová práce, ekonomika agentury, kultura organizace a problematika vykazování výkonů pojišťovnám. V jednotlivých skupinách pracovali manažeři pod vedením odborníků. Program byl náročný, účastníci konference získali mnoho cenných zkušeností, ale i sil do další práce v příjemném prostředí krásné beskydské přírody.

3. Práce v komisích, pracovních skupinách při:

 • - MZ ČR - činnost pracovních skupin byla zaměřena na řešení aktuálních problémů agentur DP např. tvorba koncepce Domácí péče, vypracování připomínek k zákonům, vyhláškám, vznik nové odbornosti Sestra v sociální péči apod.
 • - ČAS - členky předsednictva se aktivně zapojují do práce prezidia ČAS, jsou členkami pracovních skupin:
  Skupina pro právní normy - Jana Šnýdrová
  Skupina pro standardizaci ošetřovatelství a sledování indikátorů kvality – Mgr. Hana Pajorová
  Skupina pro projekty EU - Mgr. Marie Hubálková
  Skupina pro reorganizaci ČAS - Lenka Cejnková
  Jednotlivé skupiny řeší nejrůznější úkoly jako je např. tvorba a připomínkování směrnic, zákonů, tvorba standardů …).

4. Spolupráce s dalšími subjekty (vzdělávacími organizacemi, zdravotními referáty krajských úřadů, atd.)

 • - spolupráce se zdravotními referáty krajských úřadů - roce 2007 byl předsednictvem sekce vypracován nový seznam zástupkyň pro výběrová řízení, který byl schválen prezidiem a rozeslán na všechny zdravotní referáty krajských úřadů v ČR (viz příloha).
 • - spolupráce se vzdělávacími organizacemi především s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně,
 • - spolupráce s dalšími profesními organizacemi v ČR i v zahraničí především s ADP, ČKCH, ADOS a s dalšími subjekty